5/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelete a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról
 

Biri Község Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy legkésőbb 2017. október 1. napjáig megal-kotja a településkép védelmi rendeletét.

 

Ennek megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrende-let tartalmi követelményeivel összhangban a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.