Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása kérhető bármely településen történt anyakönyvi eseményről.

Az eljárás kérelemre indul, a kivonat kiállítása illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

Alapesetben 8 napon belül (amennyiben az esemény az Elektronikus Anyakönyvben már szerepel), egyéb esetben 8+5 nap.

(Kérelem nyomtatvány letöltése)

Az eljáráshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
 • illetékbélyeg (3.000 Ft értékben)
 • Amennyiben kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.

Hol kell benyújtani a kérelmet?

- A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem bármely anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető, így azonban az ügyintézési határidő meghosszabbodik.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

A kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél.

A kérelemben meg kell jelölni azt a családi illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

 • az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
 • születési anyakönyvi kivonata
 • ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
 • kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata
 • illetékbélyeg

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 50.000 Ft. Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

A névváltoztatási kérelem az anyakönyvi hivatalokban nyújtható be, azonban a kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály bírálja el, és a döntést közli a kérelmezővel.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni.

Ajánlott a gyermek megszületése előtt tenni, hiszen így a gyermek születésekor már az édesapa nevével lesz anyakönyvezve.

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek megszületése előtt
 • a szülő (kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is) együttes, személyes jelenléte,
 • érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet, özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat)
 • szakorvosi igazolás a magzat fogantatását és a születés várható időpontját tartalmazva.

Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik, a szülés feltételezett időpontját, és ha ez lehetséges, a fogamzás feltételezett időpontját szakorvosi bizonyítvánnyal kell igazolni.

A gyermek megszületése után:

 • -          a szülő (kiskorú szülők esetén a törvényes képviselők is) együttes, személyes jelenléte,
 • -          érvényes személyi igazolvány – útlevél -, lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • -          az anya családi állapotáról igazolás (elvált családi állapotú esetén a válásról szóló jogerős bírósági ítélet, özvegy családi állapotú esetén a halotti anyakönyvi kivonat)
 • -          a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Kik köthetnek házasságot?

Magyarországon házasságot csak férfi és nő köthet. Külön engedély nélkül minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) személy. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, mely a kiskorú lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnál szerezhető be. Magyar állampolgár 16 éves kor alatt törvényes házasságot nem köthet.

Szükséges iratok:

 • személyi igazolvány/útlevél/és lakcímigazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elváltnak: a válás tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegynek: házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • bejegyzett élettársaknak: közjegyzői okirat

Házasságkötés előtti teendők

A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be – legkorábban 6 hónappal, de min. az esküvőt megelőző 31. napon -, erről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. (A 30 napos várakozási idő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.

Kiskorúak házasságkötése

Kiskorúak házasságkötése előtt a lakóhely szerint illetékes gyámhivataltól előzetes házasságkötési engedélyt kell kérni. A Gyámhatóság által kiadott házasságkötési engedély a kiadásától számított hat hónapig érvényes.

Külföldi állampolgár házasságkötése

Külföldi állampolgár a házasságkötési szándékát – az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is megteheti.

Tanúsítványt kell hoznia a külföldi hatóságtól arról, hogy hazája törvényei értelmében házasságot köthet. A tanúsítványt kiállíthatja a külföldi állam vagy annak Magyarországi képviselete. A házasság csak abban az esetben köthető meg, ha annak sem a külföldi, sem a magyar jog szerint nincs akadálya. A tanúsítvány beszerzése alól az illetékes Kormányhivatal – indokolt esetben – felmentést adhat (illetéke: 5.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni).

A külföldi fél állampolgárságát útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy állampolgársági bizonyítvánnyal igazolhatja.

Azonos állampolgárságú – nem magyar – házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek.

A házasságkötés során a házasuló anyanyelvét használhatja. Amennyiben a házasulók, tanúik vagy az anyakönyvvezető közül egy vagy több személy nem beszéli a többiek által beszélt nyelvet, tolmácsot kell alkalmazni. Tolmácsról a házasulandó feleknek kell gondoskodni. Nem lehet tolmács a házasuló és egyenes ági rokona.

Házassági tanú

Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy, aki érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal rendelkezik. Külföldi állampolgárságú tanú esetén útlevélre, és amennyiben nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség.

Nem lehet tolmács a házasuló és egyenes ági rokona.

A tanú felkéréséről és a házasságkötésen való megjelenéséről a házasulók gondoskodnak.

A haláleset anyakönyvezése a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban történik meg. A halálesetet legkésőbb az azt követő első munkanapon kell bejelenteni.

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be.

Szükséges iratok:

 • halott-vizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata / vagy közjegyzői okirat bejegyzett élettársi kapcsolatról
 • elvált elhunytnak a válásról szóló jogerős bírósági végzés vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegy családi állapotú elhunytnak a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa, vezetői engedélye, útlevele, tartózkodási engedélye
 • a bejelentő személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa

Anyakönyvezésre a felsorolt iratokat az elhunyt hozzátartozója, vagy a hozzátartozó által megbízott temetkezési ügyintéző viheti be az Anyakönyvi Hivatalba, a bejelentésről jegyzőkönyv készül.